Vzory smluv

Kód: HG2
1 800 Kč / ks 2 178 Kč včetně DPH

Právní informační systém obsahující více než 1.200 vzorů smluv s nabídkou smluv a podání.
Vybrané smlouvy obsahují komentáře.
Fulltextové vyhledávání, export do formátu MS Word. 
Součástí je online aktualizace.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zákony.cz Smlouvy

 

Co jsou Zákony.cz Smlouvy - Vzory smluv

Právní software obsahující více než 1.200 dokumentů a vzorů smluv.

Software obsahuje

Vzory smluv a vybrané zákony rozdělené do následujících kategorií:

 • Smlouvy dle Občanského zákoníku
 • Smlouvy pro občany
 • Smlouvy pro podnikatele – závazkové právo (smlouvy) 
 • Smlouvy pro podnikatele - obchodní společnosti 
 • Smlouvy pro školství 
 • Smlouvy pro obce 
 • Smlouvy týkající se bytů a bytových družstev 
 • Smlouvy pro stavebnictví 
 • Vzory a žádosti pro finanční úřad 
 • Vzory a žádosti pro trestní právo 
 • Vzory a žádosti pro pojištění 
 • Smlouvy pracovně-právní

 

Komu je software určen

Zákony.cz Smlouvy - Vzory Smluv je určen všem, kteří používají a chtějí mít neustálý přístup k platným vzorům smluv.

Funkce programu

 • Smlouvy obsahují komentáře
 • Texty jsou vzájemně propojeny pomocí hypertextových vazeb.
 • Uživatelé mají možnost vkládat k jednotlivým dokumentům a jeho částem (např. paragrafům) své vlastní poznámky.
 • Program používá individuálně vyvinuté fulltextové vyhledávání.
 • Všechny dokumenty je možné tisknout a exportovat do formátu MS Word.
 • Jedinečný způsob zobrazení textů formou záložek a uživatelsky individuální nastavení rozložení jednotlivých ovládacích prvků. Intuitivní ovládání s možností přizpůsobení každému uživateli.
 • Aktualizace dat je prováděna automaticky dle nastavení uživatele prostřednictvím internetu. 24 hodin denně - 7 dnů v týdnu.
 • Bezproblémová instalace zaručuje rychlou a pohodlnou práci s právními předpisy.
 • V ceně ročního předplatného je zaslání instalačního DVD.

Demoverze ke stažení

Demoverzi programu je možné po uhrazení aktivovat na plnou verzi.

Stáhnout demoverzi.

 

Síťová licence

Zákony.cz Smlouvy je možné provozovat jako samostatnou instalaci, nebo serverové řešení s variabilním nastavením licencí dle individuálních potřeb uživatelů.

Instalaci je nutné provést na každý klientský počítač. Dle typu zakoupené licence je možno provozovat software na všech instalovaných počítačích souběžně nebo může být v jednu chvíli souběžně připojeno jen několik klientů (levnější varianta).

 

Systémové požadavky:
Zákony.cz Smlouvy spolupracuje s Microsoft Windows XP, 7, 8, 10 a vyšší
Kompatibilita serverové části systému s Windows server 2008 R2 a vyšší
Připojení k internetu - http port 80 a https zabezpečený port 443
HDD - min. 4 GBVybraný seznam vzorů

Cestovní smlouva
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení člena DR
Čestné prohlášení člena představenstva
Čestné prohlášení člena správní rady
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Darovací smlouva
Darovací smlouva
Darovací smlouva - darování škole
Darovací smlouva - movitá věc - obecná
Darovací smlouva - nemovitost
Darovací smlouva - občan obci
Darovací smlouva - obec občanovi
Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT
Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce
Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače
Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní doby
Dohoda - zástavní věřitel a dužník
Dohoda - zástavní věřitel a zástavce
Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým
Dohoda o narovnání
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o prominutí dluhu
Dohoda o prorogaci
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o převzetí dluhu
Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu některých nákl. neprovdané matce
Dohoda o přistoupení k závazku
Dohoda o rozpuštění sdružení
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání
Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti
Dohoda o skončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Dohoda o srážkách ze mzdy
Dohoda o učební praxi
Dohoda o úhradě dluhu
Dohoda o ukončení nájmu bytu
Dohoda o ukončení účasti společníka
Dohoda o uznání a úhradě dluhu - splátky - zajištění směnkou
Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí
Dohoda o výmazu zástavního práva
Dohoda o výměně bytu
Dohoda o vypořádání dědictví
Dohoda o vypořádání SJM
Dohoda o výživném
Dohoda o výživném mezi manželi
Dohoda o výživném rozvedeného manžela - měsíční plnění
Dohoda o vzniku společného nájmu bytu
Dohoda o zániku členství v družstvu
Dohoda o zániku nájmu bytu
Dohoda o zániku soukromého pojištění
Dohoda o započtení
Dohoda o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - pozemek
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci
Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově
Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí
Doplnění údajů k ohlášení stavby
Dovolání se neplatnosti části závěti
Inflační doložka
Jednostranné započtení
Jednostranný zápočet
Kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu
Komentář
Komisionářská smlouva
Konkurenční doložka
Konto pracovní doby
Kupní smlouva - dva manželské páry
Kupní smlouva - garáž
Kupní smlouva - nemovitost - nezletilý
Kupní smlouva - podílové spoluvlastnictví
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu
Kupní smlouva - převod vlastnictví k nemovitosti
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - obecná
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - sauna
Kupní smlouva - zvíře
Kupní smlouva (předkupní právo a právo zpětné koupě).
Kupní smlouva na automobil
Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)
Kupní smlouva na ojejtý automobil - dle Obch
Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)
Kupní smlouva na základě plné moci
Kupní smlouva-právnické osoby
Kupní smlouva-předkupní právo
Kupní smlouva-s věcným břemenem
Kupní smlouva-splátky
Kupní smlouva-zajištění smluvní pokutou
Kupní smlouva-zrušení zástavního práva
Kupní smlouva-zřízení věcného břemene doživotního užívání
Kvalifikační dohoda
Kvitance o úhradě dluhu
Listina o vydědění
Listina o vydědění (neprojevuje zájem)
Listina o vydědění § 469a písm. a)
Listina o vyděďení § 469a písm. d)
Listina přítomných
Mandátní smlouva - obecná
Měnová doložka
Mzdový předpis
Mzdový výměr
Nájem hrobového místa
Nájemní smlouva k bytu
Námitka projednání věci před rozhodci
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel neuplatnil námitky
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel plnil bez vědomí dlužníka
Námitka promlčení uplatněná ručitelem
Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Námitky účastníka stavebního řízení
Návrh člena na zrušení družstva soudem
Návrh dlužníka na konkurs
Návrh k předvolání povinného za účelem prohlášení o majetku
Návrh na delegaci místní příslušnosti
Návrh na jmenování znalcem
Návrh na koncetraci řízení
Návrh na nařízení exekuce
Návrh na nařízení předběžného opatření
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí o výchově
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí s návhem na předvolání povinného
Návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na opravu rozsudku
Návrh na pokus o smír - § 67 a násl. o.s.ř.
Návrh na povolení uzavřít manželství
Návrh na převzetí záruky za chování obviněného
Návrh na přijetí peněžité částky do úschovy
Návrh na přizvání svědka
Návrh na registraci sdružení
Návrh na rozhodnutí o sporných právech a povinnostech společných nájemců
Návrh na rozvod manželství - bezdětného
Návrh na schválení dohody rodičů
Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)
Návrh na stanovení přípěvku neprovdané matce
Návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Návrh na uzavření dohody o námitce
Návrh na vklad - garáž
návrh na vklad - vrácení daru
Návrh na vklad - výmaz věcného břemene
Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k nemovitosti (z kupní sml.)
Návrh na vklad do katastru
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
návrh na vklad do katastru nemovitostí
Návrh na vklad vlast. práva - převod vlastnictví k bytu z byt. družstva na člena
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na vstoupení nabyvatele práv a povinností na místo dosavadního účastníka
Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby
Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
Návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře
Návrh na vyloučení společníka
Návrh na výmaz zástavního práva
Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene
Návrh na vyvlastnění vlastnického práva
Návrh na zajištění důkazů svědeckou výpovědí
Návrh na zajištění peněžních prostředků
Návrh na zápis poznámky do KN
Návrh na zápis společnosti do obch. rejstříku
Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na změnu cestovní smlouvy
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Návrh na změnu územního rozhodnutí
Návrh na zrušení společného nájmu bytu
Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o.
Návrh na zrušení zápisu poznámkou v KN
Návrh na zřízení věcného břemene podle § 24 odst. 4 z. č. 458/2000
Návrh na zúžení společného jmění manželů
Návrh oprávněného na částečné zastavení exekuce
Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí
Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle § 290 odst. 1 o.s.ř.
Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 3 o.s.ř.
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 2 o.s.ř.
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu bytu
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu
Návrh účastníků na přerušení řízení
Návrh věřitele na určení doby plnění
Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
Návrh žalobce na vydání rozsudku pro uznání
Návrh žalovaného na doplnění rozsudku
Návrh žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného
Nesouhlas s vynaložením nepředvídaných nákladů
Nesouhlas se svěřením věci třetí osobě
Nesporný rozvod - návrh
Nevhodné chování nájemce – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu (např. rušení klidu, poškozování bytu a společných prostor v domě apod.),
Nezaplacení nájemného – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu
Obecná kupní smlouva
Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty
Odepření výpovědi
Odepření výpovědi svědka
Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstoupení od cestovní smlouvy s uplatněním práva na jiný zájezd
Odstoupení od dohody o výměně bytu
Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím
Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
Odstoupení od sml. o fin. službách uzavřené na dálku
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy - nesplnění smlouvy ani v dodatečné lhůtě
Odstoupení od smlouvy - překročení rozpočtu
Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - movitá věc
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - nemovitost
Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nemovitost
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranění vad
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranitelné vady
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nemožnost použití úvěru ke smluvnenému účelu
Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu
Odstoupení od smlouvy o úvěru - prodlení dlužníka
Odstoupení od smlouvy pro neinformovanost
Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
Odstoupení opatrovatele od smlouvy o uložení věci
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - dlužné skladné
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba neurčitá)
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba určitá)
Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstranění nejasnosti v podání
Odvolání (alografní) závěti
Odvolání (holografní) závěti
Odvolání plné moci advokátovi
Odvolání proti nesouhlasu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku 
Odvolání proti platebnímu výměru
Odvolání proti platebnímu výměru na daňové penále
Odvolání proti rozhodnutí KN o zastavení řízení
Odvolání proti rozhodnutí o náhradě nákladů daňového řízení
Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Odvolání proti rozhodnutí o uplatnění zástavního práva
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavebního řízení
Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení přeplatku
Odvolání proti rozhodnutí správce daně o nepřipuštění zástupce k daňovému řízení
Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
Odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti zajišťovacímu příkazu
Odvolání ručitele proti výzvě k platební povinnosti 
Odvolání souhlasu oprávněného s nižšími srážkami
Odvolání z funkce
Odvolání z funkce
Ohlášení jednoduché stavby
Ohlášení jednoduché stavby
Ohlášení odstraňování drobné/jednoduché stavby
Ohlášení reklamního zařízení
Ohlášení stavebních úprav
Ohlášení udržovacích prací
Okamžité zrušení pracovního poměru - trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
Omluva neúčasti v daňovém řízení
Osvědčení zakladatelů
Oznámení dlužníkovi
Oznámení jednatele o odstoupení z funkce
Oznámení kupujícího o přijetí většího množství zboží
Oznámení kupujícího věřiteli o přechodu závazků
Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků
Oznámení o dohodě oprávněného a povinného o nižší částce srážek
Oznámení o nutnosti překročit cenu určenou odhadem
Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)
Oznámení o odvolání plné moci
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Oznámení o provedených úhradách (§ 34 odst. 5 ZSDP)
Oznámení o přerušení živnosti
Oznámení o skončení pracovního poměru - o novém pracovním poměru
Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
Oznámení o ukončení činnosti
Oznámení o vystoupení člena z družstva
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání
Oznámení o započetí výkonu činnosti
Oznámení o zásahu osoby do pokojného stavu + výzva obecnímu úřadu k přijetí opatření (ochrana pokojného stavu, § 5 občanského zákoníku)
Oznámení o zástupci pro doručování
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 odst. 7 ZSDP).
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 ZSDP)
Oznámení o zpětvzetí odvolání (§ 48 odst. 8 ZSDP)
Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Oznámení o zrušení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
Oznámení o zřízení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
oznámení o zvoleném obhájci
Oznámení odstranění závady v bytě, náhrada nákladů
Oznámení opatrovatele o odchýlení se od smlouvy
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - po skončení nájmu
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu
Oznámení plátce mzdy o skončení pracovního poměru povinného
Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě
Oznámení pojištěného podle § 45 odst. 3 z. o pojistné smlouvě
Oznámení postoupení pohledávky ručiteli
Oznámení potřeby oprav pronajímateli
Oznámení prodávajícího dlužníkovi o přechodu pohledávek
Oznámení prodávajícího o uložení zboží ve skladišti a o zadržení zboží
Oznámení pronajímatele dlužníkovi o přechodu pohledávek
Oznámení pronajímatele o nutnosti zpřístupnění bytu
Oznámení ručitele dlužníkovi o uplatnění plnění pohledávky z titulu ručení
Oznámení vad a poskytnutuí dodatečné lhůty k jejich odstranění
Oznámení věřitele o trvání na plnění ze smlouvy
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Písemné oznámení o změně účastníka zájezdu
Písemné potvrzení při převzetí objednávky na opravu tiskárny (toto potvrzení je opravna povinna vydat pokaždé, když nedojde k opravě nebo úpravě věci na počkání; objednatel – zákazník by měl takové potvrzení vždy vyžadovat)
Písemné prohlášení povinného za účelem výplaty mezd
Plat. výměr - nezaplacení poplatku za provozování systému shromažďování a likvidace komunálních odpadů
Plná moc – registr vozidel
Plná moc k přebírání písemností
Plná moc k přebírání písemností - omezená časově
Plná moc k převzetí usnesení
Plná moc k vyřízení živností
Plná moc k založení společnosti
Plná moc k zastupování na VH
Plná moc k zastupování v daň. řízení
Plná moc ke jmenování znalce
Plná moc pro zápis do rejstříku
Poddlužnická žaloba § 292
Poddlužnická žaloba § 296-1
Poddlužnická žaloba § 315
Poddlužnická žaloba §311
Podnájemní smlouva k bytu
Podnájemní smlouva k části bytu
Podpisový vzor
Podpisový vzor člena DR
Podpisový vzor člena představenstva
Podpisový vzor člena správní rady
Podpisový vzor jednatele společnosti
Podpisový vzor vedoucího
Pojistná smlouva
Popis práce
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Poskytnutí přiměřené lhůty a upozornění na možnost odstoupení - nemovitost
Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Potvrzení o převzetí věcí ke skladování
Potvrzení o splnění závazku
Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny automobilu
Potvrzení podání učiněného faxem (§ 21 odst. 5 ZSDP)
Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
Poukázka
Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
Pozvánka na valnou hromadu
Pracovní řád
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva - školní/školnice
Pracovní smlouva - učitel
Pracovní smlouva - úklidové práce
Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
Prohlášení o přijetí obvyklé ceny zástavy
Prohlášení o vzdání se zástavního práva
Prohlášení o vzdání se zástavního práva věřitelem
Prohlášení odpovědného zástupce
Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky
Prohlášení prokuristy o podepisování
Prohlášení ručitele
Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení
Prohlášení správce vkladu
Prohlášení správce vkladů
Prohlášení vkladatele o vkladu
Prohlášení vlastníka budovy - § 4 ZVB
Prominutí daně darovací
Prominutí daně z převodu nemovitostí
Protokol o předání a převzetí nemovitosti
Předávací protokol ke smlouvě na ojetý automobil
Předmanželská smlouva
Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
Převod nemovitosti (pozemek a stavba) – návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí
Přihláška do bytového družstva
Přihláška pohledávky 336f
Přihláška pohledávky věřitele §338s
Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
Příkazní smlouva
Příloha ke kupní smlouvě na saunu - Směnečné prohlášení
Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla
Rámcová kupní smlouva
Reklamace - nedoručení platebního výměru
Reklamace (§ 53 ZSDP)
Reklamace proti způsobu použití přeplatku na dani
Reklamace skrytých vad
Reklamace subdodávek stavebních prací
Reklamace vad stavby (podle obč. zák.)
Reklamace vad stavby (podle obch. zák.)
Rozhodčí doložka
Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele
Rozhodnutí jediného společníka - převod obchodního podílu
Rozhodnutí jediného společníka - schválení účetní závěrky
Rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
Rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací
Rozhodnutí o omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene)
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání (části) stavby
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Rozhodnutí o vyvlastnění vlastnického práva
Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva
Rubopis směnky
Sdělení povinného o plátci mzdy na dotaz soudu
Sdělení věřitele ručiteli o výši zajištěné pohledávky
Seznam majetku a závazků
Skladištní list
Slib obviněného
Směnečné prohlášení
Směnečné prohlášení - dohoda o uznání a úhradě dluhu
Směnka cizí splatná při předložení
Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení
Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení
Směnka cizí splatná v určitý den
Směnná smlouva
Sml. o nájmu bytu na dobu neurčitou
Sml. o nájmu bytu na dobu určitou
Sml. o nájmu nebytových prostor
Sml. o nájmu nebytových prostor
Sml. o nájmu pozemku a stavby
Sml. o prezentaci na internetových stránkách
Sml. o převodu listinných akcií na jméno
Sml. o převodu nemovitosti
Smlouva nájmu bytu na dobu neurčitou
Smlouva o běžném účtu
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kupní cena z úvěru
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti s věcným břemenem
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - právo nemovitosti užívat
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - předkupní právo
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zajištění smluvní pokutou
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - záloha z překlenovacího úvěru
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - úplatný převod
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - inženýrské sítě
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - právo doživotního užívání nemovitostí
Smlouva o dílo - obecná
Smlouva o dílo - stavba RD 
Smlouva o dílo - subdodávky stavebních prací
Smlouva o dílo - výstavba haly 
Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
Smlouva o dílo - zhotovení skříně
Smlouva o důchodu
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o koupi najaté nemovitosti
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o nájmu nemovistosti
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o obstarání prodeje věci
Smlouva o obstarání prodeje věci (poskytnutí věci do „komise“ za účelem jejího prodeje)
Smlouva o obstarání věci
Smlouva o podnájmu bytu
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o podnájmu nemovitostí
Smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením
Smlouva o právních službách - paušální
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o provedení auditu
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o předkupním právu
Smlouva o přepravě
Smlouva o přepravě nákladu
Smlouva o převodu celého obch. podílu na dosavadního společníka
Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu
Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka
Smlouva o převodu části obch. podílu na třetí osobu
Smlouva o převodu členských práv a povinností - překlenovací úvěr
Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Smlouva o převodu listinných akcií
Smlouva o převodu pozemku a stavby
Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce
Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva
Smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce - bezúročná
Smlouva o půjčce - splátky
Smlouva o rezervaci nemovitosti
Smlouva o rozšíření SJM
Smlouva o sdružení fyzických osob
Smlouva o skladování
Smlouva o smlouvě budoucí - nájemní
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o ubytování
Smlouva o udělení vyplňovacího práva k blankosměnce
Smlouva o uložení věcí
Smlouva o úschově
Smlouva o utajení
Smlouva o úvěru
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o vkladovém účtu
Smlouva o výkonu funkce
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu stavebního dozoru
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o výstavbě
Smlouva o zajištění části závazku ručením
Smlouva o zajištění převodu práva
Smlouva o zajištění závazku - více ručitelů
Smlouva o zajištění závazku ručením
Smlouva o zániku věcného břemene
Smlouva o zhotovení movité věci (univerzální vzor smlouvy)
Smlouva o zhotovení nábytku na míru
Smlouva o zhotovení věci - univerzál
Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)
Smlouva o zprosředkování nájmu nemovitosti
Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
Smlouva o zřízení nadace
Smlouva o zřízení věcného břemene - doživotní užívání bytu
Smlouva o zřízení věcného břemene - plynová přípojka
Smlouva o zřízení věcného břemene – právo cesty přes cizí pozemek
Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu
Smlouva o zúžení SJM
Smlouva oprovedení auditu
Smlouva zasílatelská
Souhlas druhého manžela - koupě
Souhlas druhého manžela - prodej
Souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytu
Souhlas pronajímatele s podnájmem
Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
Souhlas se svěřením věci třetí osobě
Souhlas vlastníka (pronajímatele) s podnájmem
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
Souhlas znalce - fyzické osoby
Souhlas znalce - právnické osoby
Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným
Společenská smlouva v.o.s.
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc
Stanovení dodatečné lhůty k převzetí věci
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba neurčitá
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba určitá
Stanovy
Stanovy bytového družstva
Stanovy malého bytového družstva
Stanovy občanského sdružení
Stanovy sdružení - malá škola
Stanovy sdružení - velká škola
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)
Svolání první schůze shromáždění vlastníků jednotek
Udělení souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Uplatnění nároku na dodání chybějícího zboží
Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží
Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka
Uplatnění nároku na náhradu nákladů daňového řízení
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradní koupi
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradním prodeji
Uplatnění nároku na opravu zboží
Uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků
Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny pro vady
Uplatnění nároku na svědečné a náhradu hotových výdajů
Uplatnění nároků z vad zboží
Uplatnění opce
Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci
Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na
Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Uplatnění práva na slevu z ceny zboží
Uplatnění práva na úhradu nákladů na zhodnocení bytu
Uplatnění práva na výměnu věci
Uplatnění práva nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně
Uplatnění přiměřené slevy z nájemného
Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu
Uplatnění slevy z kupní ceny podniku
Uplatnění zadržovacího práva
Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Upozornění na vady rozhodnutí (§ 50 odst. 7 ZSDP)
Upozornění spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
Usnesení členské schůze družstva - likvidace
Uznání dluhu
Uznání závazku
Uznání závazku + dohoda o splátkách
Vylučovací žaloba
Vymezení bytových jednotek
Výminek - darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene
Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
Výpověď dohody o pracovní činnosti
Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
Výpověď pojištění
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Výpověď smlouvy o nájmu podniku
Výpověď smlouvy o úvěru dlužníkem
Výpověď smlouvy o úvěru věřitelem
Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
Výpověď z pracovního poměru
Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)
Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)
Vystoupení ze sdružení
Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
Výzva k doplnění návrhu na vyvlastnění a přerušení řízení
Výzva k doplnění zajištění úvěru
Výzva k převzetí zboží
Výzva k úhradě nutné vynaložených nákladů
Výzva k úhradě pohledávek
Výzva k úhradě pohledávek - v zastoupení advokáta
Výzva k vrácení
Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Výzva k zaplacení dluhu
Výzva ke splacení vkladu společníka
Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy
Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci - lhůta pro uložení nebyla sjednána
Výzva skladovatele k uhrazení skladného
Výzva uložitele k vydání věci - lhůta uložení nebyla smluvena
Výzva věřitele dlužníkovi k plnění pohledávky zajištěné ručením
Výzva věřitele ručiteli k plnění zajištěné pohledávky
Vzdání se odvolání
Vzdání se práva odporu
Vzdání se práva odvolání
Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí o registraci k dani
Vzdání se práva účasti na projednání věci
Vzor směnky vlastní
Zakládací smlouva
Zakladatelská listina
Zakladatelská smlouva
Zápis o předání vkladu
Zápis z DR
Zápis z jednání členské schůze
Zápis z jednání správní rady
Zápis z představenstva
Zápis z ustavující schůze družstva
Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny
Zápis z VH - odvolání jednatele, popř. projednání odstoupení jednatele
Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury
Zápis z VH - převod celého obchodního podílu
Zápis z VH - převod části obchodního podílu
Zápis z VH - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztráty
Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek
Zápočet dlužníkovi pohledávky ručitelem
Zápočet ručitelovi vlastní pohledávky
Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit
Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností
Započtení pohledávek v různých měnách
Započtení z účtu vedeného bankou
Zástavní smlouva - dům
Zástavní smlouva na pohledávku
Závěť - alografní
Závěť - holografní
Závěť s určením náhradního dědice
Změna SJM na podílové spoluvlastnictví
Zpětvzetí odvolání
Zpětvzetí žaloby
Zprostředkovatelská smlouva
Zprostředkovatelská smlouva - obecná
Zřízení věcného břemene (právo cesty) – návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí
Žádost dědice o členství v družstvu
Žádost o dodatečné povolení stavby
Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání
žádost o nahlédnutí do spisu
Žádost o nahlédnutí do spisu dle §260f odst.2
žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody
Žádost o odročení jednání
žádost o osvobození od soudních poplatků
Žádost o podání vysvětlení (§ 51 odst. 1 ZSDP)
žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Žádost o pomoc soudu dle § 260/1
Žádost o pomoc soudu dle §260 odst.2
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Žádost o povolení k odstranění stavby
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení prozatimního užívání stavby ke zkušebnímu provozu
Žádost o povolení stavebních úprav
Žádost o povolení terénních úprav
Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998
Žádost o povolení zaplacení daně ve splátkách
Žádost o povolení změny stavby před dokončením
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazů
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby
Žádost o provádění srážek ze mzdy
Žádost o převedení na jinou práci
Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
Žádost o přiměřenou zálohu (§ 30 ZSDP)
Žádost o připuštění tlumočníka
Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Žádost o souhlas se svěřením věci třetí osobě
Žádost o stavební povolení - komerční novostavba
Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
žádost o ustanovení jiného obhájce
Žádost o vrácení DPH u zakoupeného automobilu
Žádost o vrácení peněžitých prostředků
Žádost o vrácení přeplatku na dani
Žádost o vrácení správního poplatku
Žádost o vydání náhradního osvědčení o registraci
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání stavebního povolení
Žádost o vydání stavebního povolení RD
Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území
Žádost o výmaz stavby z KN
Žádost o výmaz věcného břemene
Žádost o výmaz zástavního práva
Žádost o vystavení potvrzení pro živnostenský úřad
žádost o vyznačení doložky vykonatelnosti
žádost o vyznaení právní moci rozhodnutí
Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem
žádost o zápis dokončené budovy
Žádost o zápis rozestavěné budovy
Žádost o zřízení bankovního účtu
Žádost oprávněného o předvolání povinného-§259
Žádost ručitele o sdělení výše zajištěné pohledávky
Žádost ručitele o vydání dokladů ke splněnému závazku
Žádost ukladatele o opětovné převzetí věci k uskladnění
Žádost ukladatele o předčasné vydání věci
Žádost ukladatele o vydání věci - doba neurčitá
Žádost uložitele o vydání věci před skončením doby uložení
Žádost věřitele o zaplacení pohledávky
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků
Žádosto o nahlédnutí do spisu
Žaloba - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady subdodávky
Žaloba člena družstva o náhradu škody proti členovi orgánu družstva
Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
Žaloba na náhradu škodu způsobené na odložených věcech
Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Žaloba na ochranu dobré pověsti obchodní společnosti
Žaloba na ochranu proti neoprávněnému zásahu do vlastnického práva
Žaloba na rozvod manželství s dětmi
Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu
Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla
Žaloba na uložení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
Žaloba na určení otcovství
Žaloba na vydání věci
Žaloba na zaplacení dluhu
Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu
Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Žaloba na zrušení a vypořádání společného jmění manželů k bytu
Žaloba na zvýšení ceny za dílo
Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Žaloba o náhradu rozdílu ve výši nájemného
Žaloba o náhradu stěhovacích a dalších nákladů
Žaloba o náhradu škody při náhradní koupi
Žaloba o náhradu škody vzniklé nájemci předáním dopravního prostředku nezpůsobilého k provozu
Žaloba o náhradu škody vzniklé v důsledku vadného plnění
Žaloba o náhradu škody z nesplnění dohody o výměně bytu
Žaloba o náhradu škody z titulu obecné odpovědnosti
Žaloba o náhradu škody způsobené zhotovitelem
Žaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu
Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele
Žaloba o splnění dohody o výměně bytu
Žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy
Žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena
Žaloba o určení neplatnosti výpovědi
Žaloba o určení neplatnosti závěti
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) I
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) II
Žaloba o určení vlastnictví vydržením
Žaloba o vyklizení bytu
Žaloba o výživné na zletilé dítě

a další...